Zapraszamy do naszego nowego serwisu internetowego www.mobipc.eu poświęconemu mobilnym przemysłowym komputerom MobiPC®. Kontakt Szukaj CRI JOLANTA - Main page CRI JOLANTA - Strona główna
  Niedziela, 14 Lipiec 2024 - 05:27:15 - EST, Imieniny: Jakuba, Kamila, Ulryka

O NAS - Handlowe

  • Zwiększ twoją szybkość akwizycji dzięki Matrox Rapixo CXP
  • Pierwsze na świecie kamery przemysłowe z interfejsem 25GigE
  • Załaduj swoją nauczoną sieć neronową bezpośrednio do kamery Flir FireFly
  • Nowa kamera Lucid Triton HDR - Kamera z funkcją AltaView™ adaptacyjnego mapowania tonów w kamerze
  • MobiPC - Nowy serwis WWW dedykowany mobilnym przemysłowym komputerom
  • Nowy Matrox Design Assistant X
  • CRI mobiPC EMI - Najmniejszy mobilny komputer przemysłowy

Informacje firmowe

 

Kontakt

 

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

2003-03-17 13:35

Dokładamy wszelkich starań, aby towar sprzedawany przez naszą firmę był najwyższej jakości. Stale prowadzimy analizę rynku, aby znaleźć nowe i interesujące produkty. Przed wprowadzeniem do sprzedaży nowych produktów szczegółowo analizujemy oferty różnych dostawców, wybierając tych, którzy zapewniają najwyższą jakość. Każdy nowy produkt jest także przez nas testowany, aby sprawdzić możliwość prawidłowej współpracy z innymi produktami.

Warunki gwarancji i jej realizacji są przedstawione poniżej. CRI JOLANTA przyjmuje reklamacje produktów, które są objęte rękojmią CRI JOLANTA lub są objęte gwarancją producenta, z którym CRI JOLANTA posiada podpisaną umowę serwisową. Prawo reklamacji z tytułu rękojmi nie dotyczy produktów objętych gwarancją producenta.

WARUNKI GWARANCJI

I. WARUNKI EKSPLOATACJI.
1. Sprzęt (urządzenia) objęty niniejszą gwarancją powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem i zgodnie z zasadami użytkowania określonymi w instrukcji obsługi sprzętu (urządzeń).
2. Gniazdo zasilające sieci elektrycznej 220V/50Hz powinno zawierać uziemniający kołek ochronny.
3. Sprzęt powinien przebywać w pomieszczeniu o temperaturze w zakresie od +5 do +50C i wilgotności względnej od 8 do 80% (w temperaturze +26C).
4. Sprzęt nie powinien podlegać wibracjom oraz znajdować się w pobliżu silnych źródeł pól elektromagnetycznych.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1. CRI JOLANTA udziela gwarancji na zakupiony towar:
- przez okres 24 miesięcy na komputery CRI ZOE i CRI MIX (za wyjątkiem komputerów notebook),
- przez okres 12 miesięcy na pozostały sprzęt komputerowy, chyba że producent udziela dłuższego okresu gwarancji,
- przez okres 3 miesięcy na akcesoria.
2. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych.
3. Jeżeli okres gwarancji dla danego sprzętu odbiega od okresu określonego w punkcie II.1, to jest on określony w specyfikacji towaru na pierwszej stronie karty gwarancyjnej.
4. Przy dostawach oprogramowania obowiązują warunki dołączone do pakietów dystrybucyjnych. Poprzez otwarcie zapieczętowanego pakietu dystrybucyjnego, kupujący uznaje moc prawną warunków. Jeżeli nabywca nie chce uznać tych warunków, powinien oddać nieotwarty pakiet do punktu sprzedaży, gdzie oprogramowanie zostało zakupione.
5. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu określonej na karcie gwarancyjnej.
6. Wady uniemożliwiające eksploatację sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, ujawnione w okresie objętym gwarancją będą usuwane nieodpłatnie.
7. żądanie usunięcia wady może być zgłoszone w każdym z punktów sprzedaży CRI JOLANTA, natomiast żądanie wymiany zakupionego sprzętu w punkcie sprzedaży, w którym dokonano zakupu. Przy zwrocie sprzętu CRI JOLANTA potrąca równowartość brakujących lub uszkodzonych z winy użytkownika elementów oraz koszt ich wymiany.
8. Warunkiem uznania reklamacji jest dostarczenie sprzętu do miejsca zakupu w oryginalnych opakowaniach oraz dostarczenie karty gwarancyjnej lub faktury zakupu.
9. Sprzedawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu lub jego części na wolny od wad w przypadku gdy:
- stwierdzono wadę fabryczną niemożliwą do usunięcia,
- w okresie gwarancji dokonano trzech napraw tej samej części towaru, a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające eksploatację zgodną z jego przeznaczeniem.
10. CRI JOLANTA jako gwarant zastrzega sobie prawo oceny i kwalifikacji uszkodzeń czy podlegają one naprawom gwarancyjnym.
11. CRI JOLANTA zobowiązuje się wykonać obowiązki wynikające z gwarancji w terminie 14 (czternastu) dni roboczych, a w wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z koniecznością sprowadzenia niezbędnych części zamiennych z zagranicy lub odesłania sprzętu do serwisu dystrybutora lub producenta sprzętu, w terminie 28 (dwudziestu ośmiu) dni roboczych.
12. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy, liczony od dnia oddania sprzętu do naprawy.

III. POZA GWARANCJą.
1. Gwarancją nie są objęte:
- mechaniczne uszkodzenia sprzętu i wywołane nimi wady,
- uszkodzenia sprzętu komputerowego spowodowane wadliwym funkcjonowaniem oprogramowania lub wirusami komputerowymi,
- uszkodzenia spowodowane przypadkami losowymi niezależnie od warunków eksploatacji (pożar, powódź, itp.),
- uszkodzenia spowodowane awariami sieci energetycznej i wyładowaniami atmosferycznymi,
- uszkodzenia powstałe na skutek eksploatacji sprzętu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi oraz nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji sprzętu elektromechanicznego i warunków eksploatacji wymienionych w punkcie I.1.
2. Gwarancja ulega unieważnieniu, gdy zostanie stwierdzone dokonywanie napraw przez osoby nieupoważnione do świadczenia napraw, dokonywanie samodzielnych zmian konstrukcyjnych sprzętu, wystąpienie uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją przechowywania i konserwacji, jak również usunięcie lub uszkodzenie numerów fabrycznych.
3. Pojęcie "naprawa" nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, które użytkownik powinien wykonać samodzielnie.
4. Kupujący ponosi wszystkie koszty związane z przypadkiem zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji.
5. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane awarią sprzętu, jak również za utratę danych na nośnikach.
6. Nieważny jest dokument uprawniający do roszczeń z tytułu gwarancji (karta gwarancyjna lub dokument sprzedaży) nie zawierający daty sprzedaży, nazwy i numerów seryjnych sprzętu, pieczątki punktu sprzedaży detalicznej i podpisu sprzedawcy, jak również zawierający poprawki i skreślenia poczynione przez osoby nieupoważnione.
7. W przypadku zagubienia dokumentu sprzedaży lub karty gwarancyjnej, nowe nie będą wydawane.
8. W sprawach nieunormowanych warunkami gwarancji zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

UWAGA

- Ostateczne warunki gwarancji określa Karta Gwarancyjna wydawana z zakupionym towarem.
- Sprzęt posiadający kartę gwarancyjną producenta podlega zasadom i procedurom obsługi reklamacyjnej zamieszczonym w Karcie Gwarancyjnej. Reklamacje należy zgłaszać wyłącznie w autoryzowanych punktach serwisowych producenta. W szczególności dotyczy to sprzętu produkcji: Canon, Hewlett Packard, Lexmark, OKI.

Szybkie linki

Nowiny
Wydarzenia
Biuletyn OptoWizja

 

⌂ STRONA GŁÓWNA
O NAS PRODUKTY APLIKACJE USŁUGI WIEDZA WSPARCIE INFORMACJE